ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A(z) https://thecontentqueen.mykajabi.com/ cím alatt elérhető portál (a továbbiakban: Honlap) előfizetői és a weboldal
üzemeltetője közötti szerződéses jogviszony és az annak részeként nyújtott szolgáltatások biztosítására
vonatkozóan.
1. Bevezető rendelkezések
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a

Szolgáltató Adatai:

Név: Fenyő Csilla EV.
Székhely és levelezési cím: 
1115 Budapest, Bártfai utca 46.
Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2019 április 8. 
Nyilvántartási szám: 53557630
Adószám: 69699847-1-33
Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
Email cím: [email protected]

), mint a szolgáltatás nyújtója – a továbbiakban: Szolgáltató – és azon személyek
közötti előfizetői szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított megrendelői felületen
regisztrálnak és a tagság szolgáltatásaira előfizetnek – a továbbiakban: Előfizető – (Szolgáltató és
Előfizető a továbbiakban együttesen: Felek).
1.2. Szolgáltató az általa kínált szolgáltatásokat a Honlapon és a Szolgáltató kizárólagos
üzemeltetésében lévő zárt közösségi csoportokban teszi hozzáférhetővé előfizetés ellenében.
Szolgáltató a tagsági program és az előfizetői csomagok részletes ismertetése, kiválasztása, kifizetése
és a regisztráció céljából részletes információkat biztosít az érdeklődő, előfizetéssel nem rendelkező
felhasználók részére a Honlapon keresztül.
1.3. A regisztrációval, beleértve az előfizetői díj kifizetését, az Előfizető és a Szolgáltató között
tartalom szolgáltatásra irányuló szerződés jön létre. A szerződés alapján a Szolgáltató engedélyezi az
Előfizetőnek a kínált szolgáltatások saját célra történő felhasználását. A Szolgáltató által kínált
korlátozott hozzáférésű tartalmak kizárólag elektronikus úton, elsősorban internetes böngészőprogram
használatával érhetőek el. Az Előfizető a regisztrációt követően a felhasználóneve és jelszava
megadásával érheti el a tagsággal járó szolgáltatást. Az Előfizető a regisztráció időpontjában
hozzájárul ahhoz is, hogy a Szolgáltató saját szolgáltatásainak információit, ajánlatait közvetlenül is
megküldje a részére, mindaddig, amíg az Előfizető az üzenetről - az e-mail alján elhelyezett linkre
történő kattintással - le nem iratkozik.
2. A szerződés tárgya
2.1. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés értelmében a Szolgáltató előfizetési díj ellenében tartalmi
szolgáltatást nyújt az Előfizetőnek. Az egyes előfizetési opciókhoz tartozó szolgáltatások körét a
Szolgáltató a Honlapon teszi közzé, illetve frissíti.
2.2. Az előfizetés a választott előfizetési időszak lejártakor automatikusan megújul. Ennek értelmében
a Szolgáltató jogosult az előfizetési időszak lejártakor a következő előfizetési időszakra esedékes
előfizetői díjat automatikusan beszedni mindaddig, amíg az Előfizető ezzel ellentétes nyilatkozatot
nem tesz. Az Előfizető az ezzel kapcsolatos lemondó nyilatkozatát az aktuális előfizetési időszak
lejáratát megelőzően bármikor megteheti a profiloldalon vagy a Szolgáltatóhoz címzett elektronikus
vagy postai üzenetben.
2.3 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az egyes előfizetési opciókhoz tartozó szolgáltatás-tartalmakat
az előfizetők előzetes értesítése mellett, bármikor egyoldalúan módosítsa: azokból
szolgáltatás-elemeket kivegyen, új szolgáltatás-elemeket építsen be, vagy szolgáltatás-elemeket az
egyes előfizetési opciók között átcsoportosítson. Amennyiben a módosítás az Előfizető módosítás
napján életben lévő előfizetését lényegesebben hátrányosan érinti, és emiatt az Előfizető az előfizetését
a jövőben nem kívánja fenntartani, az Előfizető jogosult az előfizetését a módosítás hatálybalépését
követő 8 (nyolc) napon belül - de legkésőbb az előfizetése lejártának napjáig - a jövőre nézve
felmondani, a Szolgáltató pedig köteles a számára az előfizetéséből időarányosan fennmaradó
előfizetési díjat visszatéríteni. Az Előfizető felmondási szándékát elektronikus vagy postai úton
jelezheti Szolgáltató felé.

2.4 Az egyes előfizetői opciókhoz rendelt egyes szolgáltatás tartalmakhoz egyedi felhasználási
szabályok, viselkedési kódexek kapcsolódhatnak, melyeket az Előfizető megismerni és az adott
szolgáltatás tartalmak használata során betartani köteles. Amennyiben az Előfizető ezen egyedi
szabályzatok, viselkedési kódexek előírásait megszegi, az érintett szolgáltatás tartalom használatából
abban az esetben is kizárható, ha egyébként az igénybevételére jogosító előfizetési opcióra érvényes
Előfizetéssel rendelkezik. Ilyen esetben a Szolgáltató a kieső szolgáltatás-tartalom fejében előfizetési
díj visszatérítésre nem kötelezhető.
3. A szerződés létrejötte
3.1. A szerződés létrejötte regisztráció útján kezdeményezhető, amelynek során az Előfizető köteles
megadni a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, valamint köteles egy olyan jelszót választani,
amely megfelel a Szolgáltató által előírt mindenkori biztonsági feltételeknek. Előfizető az e-mail címe
megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás keretén belül, a választott
szolgáltatástól függően rendszeres hírleveleket küldjön részére. A hírleveleket a Szolgáltató az
Előfizető Honlapon történő regisztrációja során megadott elektronikus elérhetőségére küldi. A
regisztrációval létrehozott, az Előfizető által megadott adatokat és a létrejött előfizetéseket tartalmazó
személyes profil tartalmát az Előfizető a profiloldalon belátása szerint módosíthatja. Az Előfizető felel
azért, hogy felhasználói azonosítója és jelszava ne kerüljön illetéktelen harmadik személyek kezébe. A
Szolgáltató az illetéktelen felhasználásért nem vállal felelősséget. A regisztrációs adatok megadását
követően olvashatók a Szolgáltatás jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételei,
amelyek Előfizető általi elfogadása a szerződés létrejöttének alapvető előfeltétele.
3.2. Az előfizetési szerződés létrejöttéhez az is szükséges, hogy Előfizető a Honlapon történő
regisztrációt követően a Honlapon körülírt szolgáltatás csomagok valamelyikét kiválassza, majd a
Szolgáltatónak a választott szolgáltatáshoz tartozó előfizetői díjat a felsorolt fizetési módok
valamelyikén megfizesse. Ezzel a szerződés az Előfizető és a Szolgáltató közt minden további aktus
nélkül létrejön, egyben a Szolgáltató kijelenti, hogy a választott szolgáltatás teljesítését megkezdi. A
választott előfizetési csomag az előfizetési idő lejártával automatikusan megújul.
3.3. A Felek között a szerződés kizárólag elektronikus úton jön létre. A szerződés akkor jön létre,
amikor a jelen fejezet szerinti előfizetési díjat az Előfizető megfizette. A szerződés létrejöttéről a
Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja az Előfizetőt. A szerződés nem minősül írásba foglalt
szerződésnek, a szerződés adatai az Előfizető személyes profiljából elérhetők. A Szolgáltató biztosítja,
hogy a regisztráció során a díjfizetést megelőzően az Előfizető ellenőrizhesse az általa megadott
adatokat, illetve az adatbeviteli hibákat korrigálhassa. A szerződés magyar nyelven jön létre. Az
Előfizető kifejezetten beleegyezik abba, hogy a szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a
szolgáltatás egészét haladéktalanul teljesítse, ezért tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 20. §-a szerinti 14 (tizennégy) napon belüli elállási vagy felmondási jog a 29. § (1) bekezdés
a) pontja és a tartalmi szolgáltatás jellege alapján nem illeti meg.
3.4. A Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybevételéért az Előfizető előfizetési időszakonként díjat
fizet. Ennek mindenkori mértéke megtalálható a Honlapon. A díjakat a Szolgáltató egyoldalúan
jogosult módosítani akként, hogy a díjak módosításának hatályba lépése előtt köteles erről az
Előfizetőt a megadott e-mail címen tájékoztatni és felhívni a figyelmét a szerződés megszüntetésének
lehetőségére és annak módjára. Az előfizetési díj előfizetési időszakonként előre esedékes és
tartalmazza az általános forgalmi adót és egyéb költségeket.
Az előfizetési díjat az Előfizető kizárólag elektronikus úton, az OTP Simple és Stripe fizetési
rendszerén keresztül egyenlítheti ki. A fizetési rendszerek hibájából fakadó igényét az Előfizető
kizárólag a fizetési rendszerek üzemeltetőjével szemben érvényesítheti. A kiválasztott fizetési módhoz
kapcsolódó felhasználási feltételeket a külső fizetési platformok mindenkori felhasználási-, illetve
adatkezelési szabályzata tartalmazza. Az Előfizető kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok a
valóságnak megfelelnek, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.

Stripe-n keresztül történő fizetés esetén az Előfizető a Stripe részére és rendszerében adja meg a
fizetéshez szükséges bankkártya adatokat, mely a Szolgáltató számára nem hozzáférhető. Az
előfizetéses rendszerben igénybe vehető Szolgáltatás tekintetében a Stripe-n keresztül történő
díjfizetés automatikusan történik az Előfizető által kiválasztott szolgáltatásra vonatkozó feltételek,
gyakoriság és határidők szerint mindaddig, amíg azt az Előfizető le nem állítja vagy nem módosítja.
Az automatikus díjfizetéssel az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött szerződés automatikusan
megújul a díjjal rendezett időszakra vonatkozóan. Az elektronikus fizetési szolgáltatás tekintetében az
Előfizető oldalán felmerülő költség az Előfizetőt terheli.
A jelen ÁSZF elfogadásával Előfizető tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben az
Előfizető az előfizetési díjat az OTP Simple fizetési csatornán egyenlíti ki, a Szolgáltató, mint
adatkezelő által a Szolgáltató felhasználói adatbázisában tárolt következő személyes adatai átadásra
kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre
az alábbi: az Előfizető e-mail címe. Az ismétlődő bankkártyás fizetés egy, a SimplePay által biztosított
bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy az Előfizető által a regisztrációs
tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a
bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat
elfogadásával Előfizető hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Honlapon
kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Előfizető
tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek. A
bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Szolgáltató által tévesen
vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel,
Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.
A Szolgáltató az előfizetésről bizonylatot bocsát ki. A Szolgáltató a bizonylatot elektronikus úton
küldi meg az Előfizető által megadott e-mail címre.
4. A szerződés megszűnése
4.1. A szerződést az Előfizető a jövőre nézve bármikor felmondhatja és ezzel a szerződést egyoldalúan
megszüntetheti a profiloldalon. A szerződés a választott aktuális előfizetési időtartam leteltét követő
napon szűnik meg. Előfizető tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás jellegére tekintettel a szerződéstől
nem jogosult elállni.
4.2 A szerződés megszűnik akkor is, ha a megújuló előfizetést az Előfizető ugyan nem mondta fel, de
a Szolgáltató az előfizetői díjat technikai okból, vagy fedezethiány miatt 3 (három) egymást követő
próbálkozás alkalmával sem tudja esedékességkor beszedni.
4.3. Előfizető tudomásul veszi, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése vagy
megszüntetése esetén az előfizetői díj sem egészben, sem részben nem jár vissza (kivéve a 2.3 pontban
körülírt esetet).
5. Adatkezelés
5.1. A szolgáltatással kapcsolatos adatkezelések jelen ÁSZF-ben nem szabályozott részleteit a
Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza.
6. Szellemi tulajdonjog, védjegyek
6.1. Minden jog fenntartva. A Honlapon található szövegek, képek, grafikák, hanganyag, animációk és
videók, valamint ezek elrendezése szerzői jogvédelem és más vonatkozó jogszabályok védelme alatt
áll, személyes használatot meghaladó mértékű, bármely formában történő felhasználása kizárólag a
jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A Honlap tartalmát tilos kereskedelmi céllal
sokszorosítani, terjeszteni, megváltoztatni, illetve harmadik feleknek továbbadni. A Honlap olyan
anyagokat is tartalmazhat, amely harmadik felek szerzői jogi védelme alá tartoznak. További
rendelkezésig a Honlapon található minden védjegy (pl. logó, embléma, szlogen) oltalom alatt áll, az a

Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kínált
tartalmak kizárólag előfizetés keretében és kizárólag az adott Előfizető számára hozzáférhetőek, ezért
azok harmadik személy számára történő hozzáférhető tétele visszaélést és jogsértést valósít meg, mely
az előfizetés azonnali hatályú megszüntetését eredményezheti. A Honlap és annak minden része
(ideértve az audiovizuális elemeket, továbbá minden oldal forráskódját is) szerzői jogai a Szolgáltatót
illetik meg.
6.2. A Szolgáltató az Előfizetőnek kizárólag a tartalmak saját célra történő felhasználását engedélyezi.
Az Előfizető nem jogosult a Honlapon vagy a zárt közösségi csoportokban kínált tartalmak vagy
annak bármely része semmilyen egyéb felhasználására, kivéve, amennyiben azt a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) a szabad felhasználás körében lehetővé teszi. A Szolgáltató
engedélye nélkül az általa közölt cikkek vagy egyéb művek nem használhatók fel [Szjt. 36. § (2) bek.].
6.3. Ha a Szolgáltató valamely tartalomhoz hozzászólási lehetőséget biztosít, a hozzászólás
elküldésével az Előfizető hozzájárul a hozzászólás közléséhez, egyben tudomásul veszi, hogy a
hozzászólás közlésével kapcsolatban őt semmilyen igény nem illeti meg, illetve, hogy a Szolgáltató a
hozzászólást nem köteles közölni, azt bármikor törölheti. Az Előfizető is jogosult a hozzászólását
bármikor töröltetni.
7. Felelősségkorlátozás
7.1. Ezt a weboldalt a lehető legnagyobb gondossággal állították össze. Az információk pontossága és
helyessége ennek ellenére nem garantálható. Nem vállaljuk a felelősséget az információk aktualitásáért
vagy helyességéért és teljességéért, valamint bizonyos felhasználói célokra való alkalmasságáért.
Ezúton kizárunk minden felelősséget bármilyen közvetett vagy közvetlen kárral kapcsolatban, amely e
weboldal felhasználása nyomán keletkezik, kivéve, ha azok a szolgáltató szándékos cselekedetének
vagy súlyos gondatlanságának következményei. A weboldalhoz való hozzáféréssel, annak
használatával, használatra képtelen állapotával, vagy a weboldal nem megfelelő működésével,
esetleges hiányosságával, üzemzavarával, információtovábbítási késedelmével, illetve az ott
megjelentetett információk, illetve anyagok felhasználásával a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem
vállal. Jelen weboldal linkeket tartalmaz olyan honlapokhoz, melyek nem állnak a Szolgáltató
ellenőrzése alatt. A linkekkel kapcsolt honlap tartalmáért nem vállaljuk a felelősséget.
8. Záró rendelkezések
8.1. Az előfizetés nyújtásával kapcsolatos egyedi információkról a Szolgáltató kérésre felvilágosítást
ad. A szerződéssel kapcsolatos panaszokat a Honlapon közétett elérhetőségeken keresztül várja a
Szolgáltató.
8.2. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, és különösen a Polgári Törvénykönyv
szabályait kell alkalmazni.
8.3. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításáról a
Szolgáltató elektronikus úton tájékoztatja az Előfizetőt. Az ÁSZF mindazon változtatásai, melyek az
Előfizető fizetési kötelezettségét, illetve jogait, kötelezettségeit hátrányosan nem érintik a módosítás
közzétételével egyidejűleg lépnek hatályba.
8.4. A jelen ÁSZF hatálybalépésével a korábban e tárgyban kialakított általános szerződési feltételek
hatályukat vesztik. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Honlapon kerül közzétételre.
8.5. Jelen ÁSZF 2023. március 1. napján lép hatályba.
Kelt: Budapest, 2023. február 28.